INEX

Wettelijke info

Uitgever:

INEX nv
Meulestraat 19
9520 Bavegem
RPR Oudenaarde 0413.000.264

Geachte bezoeker ,
We stellen uw bezoek aan onze website op prijs.

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven.
 

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze auteursrechten berusten bij Inex. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle informatie van de site  mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van Inex. Wijzigingen aan de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyrightrechten van de leveranciers vallen.
 

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die getoond worden op de site geregistreerde en niet-geregistreerde merken van Inex.
 

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Inex nv zijn

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. INEX nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.
 

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar de homepagina van deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Inex nv hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
 

Inex respecteert uw privacy

INEX nv hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.
Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult machtigt de gebruiker INEX nv om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot INEX nv op volgend e-mailadres: info@inex.be.
INEX nv zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.
 

De rubriek "Contact"

De Onderneming moedigt de bezoekers aan vragen te stellen en opmerkingen te maken maar  wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. De e-mailadressen en bepaalde andere gegevens van de mensen die gebruik maken van deze rubrieken, worden ingezameld om hun vragen gemakkelijker te kunnen beantwoorden.
De door de bezoeker ter beschikking gestelde content, kan zonder tegenbericht en zonder voorafgaande kennisgeving gebruikt worden. Uitgezonderd het hierboven gestelde privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie.
 

Tenslotte

Het staat Inex vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren.
Ieder geschil met betrekking tot de site van Inex nv valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Inex nv gevestigd is, bevoegd.